Algemene voorwaarden

 1. Onder klant wordt verstaan de opdrachtgever. Design15 gcv is de leverancier. Bij elke bestelling gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden
 2. Facturen worden altijd naar de opdrachtgever gericht.
 3. Er kan een forfaitair bedrag tot 25 EURO + BTW aangerekend worden voor offertekosten.
 4. Onze offerten zijn volledig vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Indien lonen of materiaalprijzen stijgen kan de offerte aangepast worden.
 5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 6. Al onze ontworpen modellen, zetwerken, magnetische dragers voorzien van digitale gegevens enz. welke ook de gebruikte techniek weze blijven onze eigendom en mogen enkel gebruikt worden mits onze schriftelijke toestemming. Niets mag herdrukt noch gefotokopieerd worden.
 7. Onze klanten kunnen in geen enkel geval geleverde modellen, zetwerken, magnetische dragers voorzien van digitaal materiaal enz. opeisen.
 8. Digitaal geleverd werk, PDF, eps-, tif-, bmp- en andere files mogen niet door de klant herwerkt worden voor andere doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming. Deze files mogen ook niet aan derden worden doorgegeven. De files mogen wel door de klant op verschillende computers geplaatst of geïmporteerd worden in software binnen hetzelfde bedrijf.
 9. Het scannen van fotomateriaal in opdracht van de klant, het gebruik van teksten, digitale foto’s, digitale bestanden bezorgd door de klant berusten volledig op zijn verantwoordelijkheid betreffende de regelgeving op het vlak van copyrights. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor alle optredende fouten tijdens de verwerking ervan (opmaakverloop, optredende kleurverschillen, afdrukfouten, onscherpe beelden, …) wat ook het verkregen formaat is (PDF, eps, tif, Word, PowerPoint, Publisher …)
 10. Elke klacht moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen op volgend adres: Design15 gcv, Kasteelstraat 15, 8531 Hulste. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ingediend, heeft dit voor gevolg dat de klant het geleverde werk volledig (ook onderdelen) heeft aanvaard. Bestellingen kunnen, binnen de 8 dagen, door de koper geannuleerd worden door middel van een aangetekende brief. Nadien kan de klant de aankoop niet meer nietig verklaren. In onderlinge overeenkomst kan uitzonderlijk van deze regel afgeweken worden. Design15 gcv rekent altijd een schadevergoeding aan. (zie punt 22)
 11. De klant laat toe onze naam te vermelden op alle zetwerken. Indien de klant dit niet wenst kan daar d.m.v. een schriftelijke aanvraag van afgeweken worden.
 12. De klant heeft recht op twee drukproeven afkomstig van een laserapparaat of kleureninkjetprinter (in PostScript geprint), tenzij anders vermeld. Andere drukproeven (ook groter dan A4-formaat) worden in rekening gebracht.
 13. De klant tekent altijd de laatste drukproef af voor “akkoord voor druk” eveneens voorzien van de datum. De klant let niet enkel op de lay-out maar ook op de plaatsing van de illustraties, de gebruikte lettertypes, zetfouten, formaat, papiersoort, data, enz. Nadien is geen verhaal meer mogelijk van de opdrachtgever naar Design15 gcv toe.
 14. Mondelinge of telefonische opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant. Er kan gefaxt en gemaild worden.
 15. Wij bewaren films, computerbestanden enz. voor de klant enkel bij wijze van “service” . Wanneer de klant dit expliciet vraagt wordt een Memorystick, CD, DVD of dergelijke aan de klant aangerekend. Verlies van gegevens, door om het even welke reden ook, is op risico van de klant.
 16. Bij bestellingen wordt een voorschot gevraagd van 30%, eenzelfde voorschot bij aftekenen voor “akkoord voor druk” en het saldo bij levering tenzij anders schriftelijk vermeld. Bij nieuwe klanten wordt punt 16 altijd toegepast.
 17. Bij het ondertekenen van de prijsofferte gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.
 18. Wij waarborgen nooit: kleurafwijkingen, afwijkingen op papiergladheid, papierdikte, aanblik, plooien, verlijming e.d. De klant heeft recht aanwezig te zijn bij het starten van het drukproces.
 19. De goederen reizen op risico van de klant. Transportkosten vallen altijd buiten de prijsofferte tenzij anders schriftelijk vermeld.
 20. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen.
 21. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Al onze facturen zijn betaalbaar te Hulste, contant en zonder korting. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld 15 dagen na de factuurdatum, wordt van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, intrest aangerekend met een intrestvoet gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 4% en dit vanaf deze 15de dag na de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 61,97 EURO en een maximum van 1487,36 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Door het niet-betalen van één van onze (voorschot-)facturen op de vervaldag, worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk inbaar en worden, naar onze keuze, hetzij de uitvoering van de lopende contracten opgeschort of van rechtswege als verbroken beschouwd.
 22. Bij opschorting van de bestelling door de klant zal de facturatie aangepast worden in functie van de reeds gebruikte materialen, door ons bestelde materialen, lonen enz. vermeerdert met 20% als bijkomende schadevergoeding.
 23. Er kan geen schadevergoeding gevraagd worden voor vertraging bij levering omwille van welke reden ook.
 24. De klant is pas eigenaar van de goederen nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald.
 25. Beletteringen die niet door ons worden aangebracht vallen buiten de garantie van 2 jaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (dubbele) beglazing die na het aanbrengen van de folie barst, kleurafwijkingen door invloed van UV licht, oneffen beletteringen ten gevolge van sterk vervuilde ondergronden, loskomende laklagen bij auto’s, vandalisme, verloren magneetborden en beschadiging aan de laklaag door het gebruik van magneetborden, beschadigde borden en spandoeken omwille van weersomstandigheden (ook schade aan derden), kleine foutjes (inktspatjes, lichte zichtbare strookvorming, lichte krasjes) bij groot formaat prints. Folie door ons aangebracht die binnen de 2 jaar loskomt valt onder garantie, eveneens fouten in de folie, canvas, zeilen, … uitgezonderd werkuren.
 26. Alle taksen van om het even welke aard zijn ten laste van de koper. Indien bepaalde btw-afwijkingen bij de facturatie door ons zouden zijn toegestaan, wordt aangenomen dat deze afwijking gebeurde op vraag van de klant. Indien naderhand, bij controle door de administratie van de btw blijkt dat de afwijking ten onrechte werd toegepast, verbindt de klant er zich toe niet alleen de niet-geheven btw te betalen, doch ook de boete en de rente, opgelegd door de btw-administratie.
 27. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk